“เทียนมหาสันติงหลวง”
เทียนมนต์ปริตรระงับเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม
พลิกฟื้นชะตา กลับร้ายกลายเป็นดี

พระอาจารย์กฤษฏา ขันติโก

ยันต์เทียนลูกนี้พระอาจารย์กฤษฎาปริวรรติผูกพระยันต์ขึ้นมาจากมนต์มหาสันติงหลวง
๒๗๑ พระคาถา คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์เพื่อระงับเคราะห์ร้าย สลายเคราะห์กรรม ระงับภัยพิบัติและเจริญชัยชนะทั้งปวง

อัญเชิญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
ระบุนามของพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์
พระปัจเจกพุทธเจ้า พระเมตไตรย โลกุตตรธรรม๙
และพระปริยัติธรรม๑ พระสังฆรัตนะ
พระอรหันต์เถระ ๑๐๘ รูป พระเถรี ๑๓ รูป
พญาครุฑ พญานาค เปรตบางพวก อสูร เทวดา
พรหม ยักษา ปีศาจ วิชชาธร ผู้ทรงฤทธิ์ทรงอำนาจต่างๆ
อัญเชิญมาคุ้มครองให้พ้นจากเหตุเภทภัยนานัปการ

พระคาถามหาสันติงหลวง หรืออุปปาตะสันตินี้
รจนาขึ้นในอาณาจักรล้านนาแต่โบราณ มีอานุภาพขจัดปัดเป่าเภทภัย
ด้านร้ายทั้งปวงให้กลับกลายเป็นดีได้ด้วยมหาพุทธานุภาพของพุทธมนต์ที่อ้างคุณของ
พระไตรรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย คุ้มครองปกปักรักษาให้มีแต่ความสงบสุข
ปราศจากสิ่งร้ายทุกทิศ ทุกทาง ทุกกาล

คัมภีร์มหาสันติงหลวง มนต์ขอความช่วยเหลือพระรัตนตรัยและผู้ทรงฤทธิ์

ทรงอิทธิพลในจักรวาลทั้ง ๑๓ ประเภท ให้บันดาลมหาสันติ สร้างโสตถิสวัสดี แคล้วคลาด ปลอดภัย และอาโรคยะ ไร้โรคามีสุขภาพสมบูรณ์ ให้เป็นเกราะคุ้มครองและกำจัดเหตุร้ายอันตรายเภทภัยต่างๆ อย่าให้เกิดมีในตน ในครอบครัว ในหมู่คณะ ในวงงานของตน และในวงงานของคนอื่นทั่วไป

มีอานิสงส์ให้ชนะเหตุร้ายทั้งปวง เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ
ได้ประโยชน์ที่ตนต้องการคือ

  • ผู้ประสงค์ความปลอดภัยย่อมได้ความปลอดภัย
  • คนอยากสบายย่อมได้ความสุขตามปรารถนา
  • คนอยากมีอายุยืน ย่อมได้อายุยืน
  • คนอยากมีลูก ย่อมได้ลูกสมประสงค์
  • ปรารถนาสิ่งใด จักได้ในสิ่งนั้น

ผู้บูชาเทียนมหาสันติงหลวง และสวดสาธยายมนต์อุปปาตะสันติ
ย่อมไม่มีโรคลมเป็นต้นมาเบียดเบียน ไม่มีอกาละมรณะ คือตายก่อนอายุขัย
ทุนนิมิตรคือลางร้ายต่างๆมลายหายไป เมื่อเข้าสนามรบย่อมชนะข้าศึก
ทั้งปวงและแคล้วคลาดจากอาวุธทั้งปวง อุปัทวภัย อาเภทแห่งดาวทั้งหลาย จักพินาศไป

พุทธานุภาพแห่งการจุดเทียนมหาสันติงหลวง และสวดสาธยายพระคาถาอุปปาตะสันติเป็นประจำ
เคราะห์ร้ายทั้งปวงจะสิ้นสูญ ดับเคราะห์ สงบกรรมวิบากทั้งปวง ครอบครัว บุตรบริวาร
จะเจริญเป็นสุข อายุยืน ไร้โรคา กิจการจะรุ่งเรือง เกียรติ ยศ อำนาจ ชื่อเสียงจะขจรขจาย
ศัตรูหมู่มารคนคิดร้ายจะกลับกลายมาเป็นมิตร จะแคล้วคลาดจากเสนียด สิ่งอันอุบาทว์จัญไร เภทภัย
สิ่งร้ายทั้งปวง ราหูจะไม่เข้า พระเสาร์จะไม่แทรก คนธรรพ์มนต์ดำทั้งหลายย่อมพินาศไปสิ้น
ชะตาที่ตกจะยกสูง ชะตาที่สูงจะไม่ตกต่ำ อาเภทแห่งดาวจะไม่ส่งผลร้าย สิ่งร้ายจะพลิกผันกลับกลายเป็นดี
โชคดี มีชัยชนะทุกกาลทั้งยามหลับแลตื่น อันเป็นเครื่องประกาศคุณูปการอันล้ำเลิศ
และยิ่งใหญ่สุดประมาณแห่งมนต์มหาสันติงหลวง

เมื่อพระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก

ประสบเคราะห์กรรม ชะตาพบวิบาก-วิบัติ วิกฤตรุนแรง ครูบาอาจารย์ท่านให้ตั้งสัจจะอธิษฐาน จุดเทียนมหาสันติงหลวง
สารยายมนต์อุปปาตะสันติ 15 วันติดต่อกัน เคราะห์ร้ายจะหาย กรรมวิบากจะสูญสลาย สิ่งอันเคยร้ายจะพลิกกลับมาเป็นดีได้อย่างอัศจรรย์ทันตา!!

พุทธธรรมและคุณค่าแห่งอักษรธรรมล้านนาที่ปรากฎในยันต์เทียน

เป็นเสมือนเพรชน้ำงามที่ซ่อนอยู่ภายในเล่มเทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์ มียันต์เทียนที่ประสิทธิพุทธาเวทย์แห่งครูบาอาจารย์ห่อหุ้มไว้
รอเวลา..ว่าใครจะนำไปใช้อย่างถูกต้องและบังเกิดผลตามสัจจะอธิษฐาน

กำหนดจิตจุดเทียนมหาสันติงหลวงไว้สม่ำเสมอ ชะตาชีวิตจะดีมาก
พุทธอำนาจแห่งเทียนบูชาจะค้ำดวง ยกชะตามิให้ตกต่ำ เติมพลังชีวิต เพิ่มกำลังจิต
เสริมฤทธิ์ เสริมบุญบารมี
ให้ประสิทธิ์ไว้กับตนเองตลอดเวลา
เมื่อเคราะห์หามยามร้ายเวียนเข้ามาก็จะเบาจนสูญ ลดกำลังเคราะห์

แคล้วคลาดจากวิบากกรรม เมื่อบุญมี บารมีหนุน เคราะห์ดีเวียนมาถึง
ก็จะยกดวงชะตาให้สูงส่ง ให้ดีเหนือดี

เทียนล้านนา เป็นความเชื่อความศรัทธาสืบต่อมาช้านาน
เป็นการเชิญอำนาจแห่งพุทธะมาประสิทธิ์ลงพระยันต์ เดินมนต์ด้วยพุทธานุคมแห่งอักขระเลขยันต์
และพระเวทย์อันศักดิ์สิทธิ์ รวมอำนาจจิตแห่งครูบาอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ สืบสร้าง จารพระยันต์
ฟั่นเทียน ปลุกเสก ลงฤทธิ์ให้ตามคัมภีร์โบราณ ผู้บูชาเทียนก็ต้องมีความเชื่อมั่นมีมหาศรัทธา
ปฎิบัติบูชาอย่างเต็มกำลัง จิตท่านถึงไหน พุทธานุภาพแห่งเทียนจะหนุนส่งท่านไปถึงนั่น
” ทุกสรรพสิ่งสำเร็จได้ด้วยจิต “


“ศรัทธา คือความเชื่อในสิ่งที่เรายังมองไม่เห็น
แต่ผลของความเชื่อ จะทำให้เราได้เห็นในสิ่งที่เราศรัทธา”

เทียนมหาสันติงหลวงเป็น
เทียนขี้ผึ้งศักดิ์สิทธิ์พระยันต์ใหญ่

ไส้เทียน ๒๗๑ เส้น ตามจำนวน ๒๗๑ พระคาถา
ยันต์เทียนมหาสันติงหลวง ผูกพระยันต์ ลงดวงชะตาแห่งเจ้าชะตาเทียนแบบเฉพาะบุคคล ด้วยชื่อ สกุล วัน เดือน ปีเกิด แห่งเจ้าชะตาเทียน
เรียกสูตรผูกพระยันต์

ด้วยอำนาจมนต์ปริตร ๑๒ ตำนาน อิสิคิลิปริตร และ พระคาถามหาสันติงหลวงให้บังเกิดฤทธานุภาพระงับเหตุร้ายทั้งปวง สลายเคราะห์กรรม พลิกฟื้นชะตา กลับร้ายกลายเป็นดี

แจ้งละเอียดส่วนบุคคล

1. แจ้งชื่อ นามสกุล
2. แจ้งวันเดือนปีเกิด
3. เวลาเกิด ถ้าทราบให้แจ้งด้วย ถ้าไม่ทราบไม่ต้องแจ้ง
4. รูปถ่ายหน้าตรง เห็นดวงตาชัดเจนไม่ใส่แว่นตา เต็มหน้า ( จะส่งให้หรือไม่ก็ได้ตามสะดวก พระอาจารย์ท่านจะวางภาพสวดส่งเคราะห์ เสริมพุทธมนต์ สืบชะตาให้ในทุกๆวาระฤกษ์จุดเทียนบูชา )

บทสวดอุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง)

พลังจิต กำลังญาณหลังเจริญมนต์อุปปาตะสันติ จุดเทียนมหาสันติงหลวง
จะมีกำลังสูงมาก เจ้าชะตาจงอธิษฐานในสิ่งที่ปรารถนาด้วยจิตอันสงบ
..จักสัมฤทธิ์สำเร็จได้จริงตามสัจจะวาจา ด้วยฤทธิ์แห่งใจ..

ฤทธิ์แห่งใจ คือใจที่มีฤทธานุภาพเหนือธรรมดา นึกให้เป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนึก
จะทำอะไรก็สำเร็จได้ง่าย เรื่องยากก็เป็นเรื่องง่าย แต่ถ้าจิตไม่มีฤทธิ์ไม่มีพลังแล้ว
แม้เรื่องง่ายๆ ก็ยังไม่อาจสำเร็จได้ การจุดเทียนมหาสันติงหลวงคือการนำใจไปผูกไว้กับพุทธคุณ
และฤทธิ์อำนาจแห่งมนต์มหาสันติงหลวง อีกทั้งแรงครูที่ท่านประสิทธิ์ลงพระยันต์และเทียนบูชา
พุทธานุภาพแห่ง พุทธคุณ ธรรมคุณ คุณครูบาอาจารย์ จึงประสิทธิ์เข้าสู่กาย จิต เราอย่างเอนกอนันต์เต็มกำลัง
เมื่อคลื่นจิตของเราสั่นสะเทือนอยู่ในระดับเดียวกับคลื่นพลังงานศักดิ์สิทธิ์

ถ้าอยากมีฤทธิ์ ต้องเอาใจผูกไว้กับผู้มีฤทธิ์จึงจะมีฤทธิ์ กำหนดจิตให้คลื่นความถี่เป็นอารมณ์เดียวกับท่าน
ใจเราก็จะมีอานุภาพขึ้นเรื่อย ๆ นึกคิดสิ่งใดก็จะสมปรารถนาได้โดยง่าย คนส่วนใหญ่ไม่มีฤทธิ์แห่งใจ
เพราะใจไปผูกกับผู้ไม่มีฤทธิ์ ผูกไว้กับคน สัตว์ สิ่งของ ที่ยังมีกิเลสอยู่มาก

มหาสันติง คือสันติอันยิ่งใหญ่ เมื่อจุดเทียนสำเร็จแล้ว ท่านจงอุทิศบุญส่งเมตตาจิตอันสุดประมาณ
แผ่แสงสว่างออกไปให้ไพศาล ทุกภพ ทุกภูมิ ทุกดวงจิต ทุกดวงวิญญาน ทุกสรรพสัตว์ ทุกมิตร ทุกศัตรู ทุกผู้ทุกนาม
แผ่เมตตากระจายแสงสว่างออกไปให้จิตนั้นบังเกิดมหาปิติอย่างสูงสุด อุทิศบุญออกไปกว้างไกลเท่าไหร่
บุญฤทธิ์ก็ยิ่งทวีขึ้นอย่างเอนกอนันต์ จิตก็ยิ่งสว่างไสวจนชนะได้ทุกความมืดมิด

การบริกรรมจะทำให้จิตเป็นหนึ่ง ยิ่งจิตเป็นหนึ่งมากเท่าไหร่
ก็จะเป็นสมาธิมากเท่านั้น ยิ่งเป็นสมาธิมาก
พลังจิตจะยิ่งเข้มข้นมีกำลังมากอย่างเอนกอนันต์

พระพุทธรักษา
พระธรรมคุ้มครอง
พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ค้ำคูณ

พระคาถาอุปปาตะสันติสวดเพื่อสงบเหตุร้าย
“กลับความร้ายให้กลายเป็นความดี”

อุปปาตะสันติ ทางเมืองเหนือเรียกว่า มหาสันติงหลวง
แปลว่า บทสวดเพื่อสงบเคราะห์กรรม สวดเพื่อสงบเหตุร้าย และสวดเพื่อสงบสิ่งที่กระทบกระเทือน


คัมภีร์อุปปาตะสันติ เป็นวรรณกรรมภาษาบาลีของล้านนาไทย แต่งโดยพระมหามังคละสีละ
วังสะ พระเถระนักปราชญ์ของชาวเชียงใหม่รูปหนึ่ง ในสมัยของพระเจ้าสิริธรรมจักกวัตติลกราชาธิราช
หรือพระเจ้าติโลกราช รัชกาลที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย ซึ่งครองราชสมบัติตั้งแต่ปี พ.ศ. 1985 – 2030


เป็นพระคาถาล้วนจำนวน 271 คาถา จัดเข้าในหนังสือประเภทเชียงใหม่คันถะ
คัมภีร์นี้เป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ชนชาวล้านนามาแต่โบราณกาล ทั้งพระสงฆ์ สามเณร และชาวบ้าน
พากันสวดและฟังอุปปาตะสันติเพื่อ ” กลับความร้ายให้กลายเป็นความดี “


มีคำเล่าว่าสมัยที่ท่านแต่งอุปปาตะสันตินั้น ที่เชียงใหม่มีโจรผู้ร้ายและคนอันธพาลชุกชุมผิดปกติ
มีเหตุร้ายและสิ่งกระทบกระเทือนอยู่เสมอ พระมหาเถระสีละวังสะ จึงให้พระสงฆ์สามเณร และประชาชน
พากันสวดและฟังอุปปาตะสันติ เพื่อสงบเหตุร้ายทั้งมวลที่เกิดขึ้นในเมือง


ต่อมา..ชาวพม่ามีความเลื่อมใส นำคัมภีร์นี้เข้าไปในประเทศพม่า ชาวพม่าทั้งพระสงฆ์และประชาชน
นับถือพระคัมภีร์อุปปาตะสันติว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก พากันนิยมท่อง นิยมสวด และนิยมฟังกันอย่างกว้างขวาง
แพร่หลายไปทั่วประเทศพม่า ในสมัย 500 ปีที่ล่วงแล้ว ในงานพิธีสืบชะตา งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น


อุปปาตะสันติคาถานั้นมีเนื้อความเป็นไปเพื่อยังความสงบอันยิ่งใหญ่ให้เกิดขึ้น
เพื่อสงบเหตุร้ายทั้งปวง เพื่อป้องกันอมนุษย์และยักษ์ทั้งหลาย


เป็นคาถาที่ทำให้พ้นจากความตายก่อนกำหนดเวลา เป็นคาถาที่เป็นเครื่องย่ำยีกำลังของข้าศึก
สามารถจำเริญชัยชนะแก่พระราชา และนำสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาทั้งปวงให้หมดไป


อุปปาตะสันติคาถาเป็นบทสวดอย่างพิสดาร ท่านจึงกล่าวพระนามของพระพุทธเจ้า พระธรรม
และพระอริยสงฆ์ไว้อย่างครบถ้วน ทั้งที่มีมาในอดีต ในปัจจุบัน และจักมีมาในอนาคต
รวมตลอดไปจนถึงท่านที่ทรงคุณ ทรงอำนาจ ทรงฤทธิ์ ในทางที่ดีอื่น ๆ เช่น เทวดา อินทร์ พรหม ยักษ์ นาค
คนธรรพ์ ครุฑ และอสูร เป็นต้น เพื่อขอความเป็นมงคล ความสงบ ความสวัสดี ความไม่มีโรค ชัยชนะ และอายุ
รวมทั้งขอให้ท่านคุ้มครองให้พ้นจากเหตุเภทภัยนานัปการ อันจะบังเกิดขึ้นในกาลทุกเมื่อ

อานุภาพของอุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง)

ผู้ใดสวดหรือฟังอุปปาตะสันติ อันกล่าวแล้วด้วยประการฉะนี้
บุคคลนั้นจะพึงชนะจากสิ่งชั่วร้ายทั้งปวง จะเจริญด้วยคุณ 5 ประการ
คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ ความวิบัติย่อมไม่มาแผ้วพาน
ย่อมได้รับความอิ่มใจในกาลทุกเมื่อ ยาพิษและศาสตราวุธย่อมไม่มากล้ำกราย
ย่อมชนะข้าศึกทั้งมวล โรคาพยาธิย่อมไม่เบียดเบียน ย่อมเจริญด้วยทรัพย์ศฤงคาร
ภัยจากมนุษย์ อมนุษย์ และสัตว์ร้ายน้อยใหญ่ย่อมสงบไปด้วย
เสียงแห่งการสวดอุปปาตะสันติ


ผู้ที่สวดอุปปาตะสันติแล้วอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปก็ดี ที่ยังมีชีวิตอยู่ก็ดี
จะช่วยให้เขาเหล่านั้นพ้นจากมหันตทุกข์

ย่อมเข้าถึงสุขในกาลทุกเมื่อ ทวยเทพเทวดาทั้งหลาย
ท้าวพระยามหากษัตริย์ทั้งหลาย จักเป็นผู้เจริญด้วยเดชและสิริมงคล


ด้วยกฤตยานุภาพแห่งพระคาถาอุปปาตะสันติ เหตุร้ายอันเกิดจากภัยธรรมชาติ
มีแผ่นดินไหวและน้ำท่วม เป็นต้น
เหตุร้ายอันเกิดจากฟากฟ้า
เหตุร้ายอันเกิดจากสุริยุปราคา จันทรุปราคา
เหตุร้ายอันเกิดจากบาปกรรม
เหตุร้ายทั้งปวงจักพินาศไปด้วยเดชแห่งอุปปาตะสันติ

บทสวดพระคาถาอุปปาตะสันติ (มหาสันติงหลวง)

กดอ่าน >> บทสวดสงบเหตุร้าย ที่นี่

ติดต่อบูชา

LINE : @namotasa