อาสาฬสปูรณมีบูชา
จุดเทียนบูชาในคืนวันเพ็ญเดือนอาสาฬหบูชา

กาลฤกษ์บูชาเทียนมหาโสฬสมงคล
และเทียนคู่ชีวิต มหาโสฬสมงคล

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563
ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ปีชวด
จันทร์เพ็ญ( จุดปูรณมี เวลา 11.44 น. )

พระอาจารย์จุดเทียนบูชา เทียนมหาโสฬสมงคล
และ เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์
เวลา 21.42 น.

คืนเพ็ญ 15 ค่ำ อาสาฬหปูรณมีบูชา
คืนสำเร็จแห่ง “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงขับเคลื่อนกงล้อธรรม พระรัตนตรัยครบองค์สามสมบูรณ์เป็นครั้งแรกเมื่อ 45 ปีก่อนพุทธศักราช

ทุกรอบแห่งวันสำคัญนี้ ดวงอาทิตย์บิดาจักรวาลจะโคจรมาสถิตย์ราศีกรกฎเรือนมารดา ดวงจันทร์มารดาจักรวาลจะโคจรมาสถิตย์ราศีมกรราศีเรือนบิดา เป็นพลังแห่งความสมดุลย์ที่เอกภพกำหนดไว้ให้อย่าน่าอัศจรรย์ 

พลังงาน เป็นสิ่งที่ไม่เคยสูญสลายไป เอกภพมีเพียงเวลาเดียวคือ “เดี๋ยวนี้” อดีต ปัจจุบัน อนาคต เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน เพียงแค่ต่าง “มิติ” เท่านั้น ทุกวันที่เกิดเหตุการณ์ดีงาม ให้ใช้เวลานั้น วันนั้น ดึงสนามพลังงานอันเข้มข้นนั้นมายึดโยงกับสนามพลังงานของเรา วันแห่งปัญญาอันสูงสุดคือ “ตรัสรู้” หรือ ตื่นรู้ ที่เราทุกคนต้องเวียนเกิด เวียนตาย กันนับแสนภพแสนชาติ ก็เพื่อไปให้ถึงซึ่งการตื่นรู้นี้เอง ขอพรให้องค์ความรู้อันดีงามทั้งปวงในกาลจักรไหลหลั่งมาสู่เรา ขอสติ ขอปัญญาสูงสุด จงบังเกิดกับเรา

วันอาสาฬหบูชา วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมที่ตรัสรู้เป็นครั้งแรกโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” แปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม เป็นวันประกาศซึ่งพระธรรมที่ตรัสรู้แก่ชาวโลก ทรงสำเร็จภารกิจแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าผู้เป็น “สัมมาสัมพุทธะ” คือเป็นพระพุทธเจ้าผู้สามารถแสดงสิ่งที่ตรัสรู้ให้ผู้อื่นรู้ตามได้ ซึ่งแตกต่างจาก “พระปัจเจกพุทธเจ้า” ที่แม้จะตรัสรู้เองได้โดยชอบ แต่ทว่าไม่สามารถสอนหรือเปิดเผยให้ผู้อื่นรู้ตามได้

วันอาสาฬหบูชา เป็นวันที่ท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมสำเร็จพระโสดาบันเป็นพระอริยบุคคลคนแรก และได้รับเอหิภิกขุอุปสมบทเป็นภิกษุอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนา พระรัตนตรัยจึงครบองค์สามบริบูรณ์เป็นครั้งแรกในโลก ต่อมา พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ ก็ได้ดวงตาเห็นธรรม และได้อุปสมบทตามลำดับ

วันอาสาฬหบูชา

◉ เป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศศาสนาพุทธ
◉ เป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักร์ ประกาศสัจจธรรม อันเป็นองค์แห่งพระสัมมาสัมโพธิญาณ
◉ เป็นวันแรกที่พระอริยสงฆ์สาวกองค์แรกบังเกิดขึ้นในโลก คือ พระอัญญาโกณฑัญญะ ได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทา ในวันนั้น
◉ เป็นวันแรกที่บังเกิดสังฆรัตนะ สมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัย คือ พระพุทธรัตนะ พระธรรมรัตนะ พระสังฆรัตนะ

แจ้งบูชาฤกษ์
เทียนมหาโสฬสมงคล และ
เทียนคู่ชีวิตมหาโสฬสมงคล
กดที่นี่ >> https://line.me/R/ti/p/%40namotasa

กดอ่านการปฏิบัติบูชาในคืนแห่งฤกษ์
>> https://bit.ly/2xPCGj6

การจุดเทียนบูชาเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ เจ้าชะตาควรน้อมจิตปฏิบัติบูชา จัดสรรเวลาและสถานที่ให้เหมาะสม เพื่อให้จิตสั่นพ้องไปกับคลื่นแห่งพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์ อันจะปรากฏซึ่งฤทธิ์อำนาจอันพึงปรารถนา

แจ้งฤกษ์จุดเทียนบูชา
ปี 2563

ฤกษ์ปูรณมี

เทียนโสฬสมหามงคล
– เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล 

พระอาจารย์กฤษฎาจุดเทียนบูชา
*เทียนโสฬสมหามงคล
*เทียนคู่ชีวิตโสฬสมหามงคล
ณ.วิหารสะเดาะเคราะห์พระเจ้าพันองค์

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ขึ้น 15 ค่ำ เดือนแปด ปีชวด 
เวลา 21.42 น.

จันทร์เพ็ญ(จุดปูรณมี) เวลา 11.44 น.